Stadgar

§ 1 Ändamål

Föreningens namn skall vara Panhardklubben. Föreningen har till uppgift att sammansluta ägare och intresserade av Panhardbilar, att säkra deras fortbestånd samt att tillvarata gemensamma intressen och bland medlemmarna främja ett gott kamratskap.

§ 2 Medlemsskap

Envar som med intresse verkar enligt föreningens målsättning äger rätt att vara medlem.

§ 3 Verksamhetsår och årsmöte

Föreningens verksamhet – och räkenskapsår är kalenderår. Ordinarie årsmöte skall hållas varje år senast den sista februari. Extra årsmöte sammanträder på styrelsens kallelse eller då det påfordras av minst 1/3 av föreningens medlemmar. Nytt årsmöte får ej utlysas förrän tidigast en månad efter föregående årsmöte. Kallelse till årsmöte skall vara medlem tillhanda minst 14 dagar före utsatt dag för årsmötet och skall innehålla dagordning.

Vid ordinarie årsmöte skall minst förekomma:

 • Årsmötets öppnande
 • Fastställande av dagordningen
 • Val av mötesordförande och mötessekreterare
 • Val av två personer (tillika rösträknare) att jämte ordförande justera dagens protokoll
 • Fastställande av mötets stadgeenliga utlysande
 • Verksamhetsberättelse
 • Kassarapport och revisionsberättelse
 • Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av ordförande, sekreterare, kassör samt andra styrelseledamöter och suppleanter
 • Val av revisorer
 • Val av valberedning
 • Fastställande av årsavgift
 • Framställningar och förslag från styrelsen
 • Framställningar och förslag från medlemmar
 • Övriga frågor
 • Årsmötets avslutande

Förslag från medlem skall, för att upptas till behandling på ordinarie årsmöte, i skriftlig form komma styrelsen tillhanda senast den 31 december verksamhetsåret.

All omröstning vid årsmötet skall ske öppet. Votering vid personval skall dock vara sluten. Vid öppen omröstning har ordförande utslagsröst, vid sluten skiljer lotten.

Varje medlem äger en röst, dock att ledamot av styrelsen inte äger rätt att delta i omröstning angående ansvarsfrihet för denna eller i val av revisorer. Ej närvarande medlem kan rösta genom fullmakt.

Årsmöte är beslutsmässigt då minst 10 medlemmar är personligen närvarande.

§ 4 Stadgeändring

För att ändring i dessa stadgar skall äga giltighet skall sådan godkännas av två på varandra följande årsmöten. Förslag till ändring skall utsändas i samband med kallelsen.

§ 5 Medlemsavgift

Medlemsavgiften fastställs vid ordinarie årsmöte och skall vara betald senast den 15 april verksamhetsåret.

§ 6 Utträde och uteslutning

Medlem som skriftligen anmäler sin önskan att avgå ur föreningen befrias omedelbart från sitt medlemsskap, dock återbetalas ej årsavgift eller del därav. Utträde sker om årsavgift ej erläggs i rätt tid.

Uteslutning av medlem kan endast ske på årsmöte vid sluten omröstning, varvid fordras minst 5/6 majoritet för att uteslutningen skall vinna kraft.

§ 7 Firmatecknare

Ordförande och kassör tecknar var för sig föreningens firma.

§ 8 Upplösning

Föreningen upplöses när två på varandra följande årsmöten med 3/4 majoritet så beslutar. Förslag om upplösande skall utsändas i samband med kallelsen. Innestående medel fördelas vid upplösningen i enlighet med det sista årsmötets beslut.